محزون قلمم در بیان عاجز است و زبانم در کلام قاصر. از جمع کلمات، درقالب شعر و داستان شرحی از دل نوشته هایم را به رشته تحریر درآوردم. کلام دوست واژه ای ست مقدس و تو ای قدیس من. لطفِ نگاهِ چشمانِ مهربانت را از جمله های پر خبط و اشتباه من دریغ مدار. اگر هر سطری از کلامم مقبولِ نظری اُفتَد مرا خودشیفته نخواهد کرد و اگر هر واژه ام منفور نگاهی شود در من ایجاد بغضی نخواهد شد. در مسند قضاوت شما حکم به هرآنچه دهید در قبال رد و تاییدم سر تسلیم فرود خواهم آورد حکم تان دست مایه ای است تا بتوانم بر لوحِ سفیدِ کاغذ واژه ای را بنگارم که محبوبِ هرنگاه و مجذوبِ هر دلی باشد. http://mahzuon.mihanblog.com 2020-09-20T15:37:25+01:00 text/html 2012-07-20T01:30:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati راز تنهایی مریم http://mahzuon.mihanblog.com/post/113 <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 72pt; font-family: &quot;B Fantezy&quot;; " lang="FA">راز تنهایی مریم</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این رمان</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> داستان زندگی دختری روستایی است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">عجین</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> شده</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> با</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> نوشته های</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> بابای</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هلینا و هانا.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">اثری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> متفاوت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سید حسن ساداتی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به تدوین و گردآوری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> مهدی و محمدسجاد موکل.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">تقدیم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او که</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> اگر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حسن به یوسف ، عمر به نوح،</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">گنج</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قارون</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ،</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> صبر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ایوب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> منسوب باشد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">مهربانی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> محبت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خصیصه ی بارزی است که تنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">در</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سیطره ی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حکومت می کند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> کتاب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هدیه ای است ناقابل به زهرای مهربان</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> پاس</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> جبران</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ذره ای</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> از</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> تمامی</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خوبی هایش.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما، در رسیدن به نقطه ایده آل و پیشبرد اهداف عالیه ما را رهنمود و یاری گر خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنچه را از محتویات داستان و نوع قلم برداشت می کنید بدون اغراق می توانید از طرق زیر به حقیر ابراز و ارسال نمایید.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span style="font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <div style="text-align: left; "> </div> <p style="text-align: left; "><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Email: H_Sadati_Story@yahoo.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 60%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Weblog: Mahzuon.mihanblog.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 48pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قسمت&nbsp; پنجاه و سوم (آخرین قسمت) راز تنهایی مریم</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خلاصه رفتیم توی اون خونه ای که از قصر چیزی کم نداشت، مهمونی دخترها و پسرهایی رو دیدم که با اونچه نیما از اون مهمونی گفته بود زمین تا آسمون فرق داشت. دخترهایی که خیلی راحت با لباس های کوتاه و بدن نما جلوی پسرها می رقصیدن و اصلا تو حال خودشون نبودن. پسرهایی که هر کدومشون یه تیپ و شمایلی داشتن که مثل خارجکی ها شده بودن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر کی دست هر کسی رو میخواست میگرفت و با هم می رقصیدن. گنگ و گیج و مبهوت شده بودم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی با نیما به جمع اونا اضافه شدیم صدای جیغ و سوت و کف و هورا بلند شد. من هیچی نمی دونستم و منظور اونا رو از حرکات و رفتارشون نمی فهمیدم. یه دختره اومد دستم رو گرفت و منو برد وسط. هیچ حرکتی نمی کردم، بدنم یخ کرده بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یکی شون گفت: طرف صفر کیلومتره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون یکی گفت: من عاشق صفر کیلومترم،<span>&nbsp; </span>دمت گرم نیما. چیکار کردی بابا ایول. نیما منو تنها گذاشت و رفت توی یه اتاق. انقدر ترسیده بودم که زبونم بند اومده بود. همش حرف های خانم دکتر توی گوشم می پیچید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نمی دونستم باید چیکار کنم. اون وسط همینطوری داشتم اونا و حرکاتشون رو می دیدم. سرم گیج رفت و خوردم زمین.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه خانم میانسال که فکر میکنم خدمتکار بود تنها کسی بود که توی اون خونه حالش خوب بود اومد و گفت: چی شده دخترم؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دستم رو گرفت و منو برد تو یه اتاقی که یه تخت بزرگ داشت و گفت: روی تخت دراز بکش تا حالت جا بیاد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روی تخت دراز کشیدم تختی که شاید در تمام طول عمرم فقط و فقط همون یکبار روی همچین تختی دراز کشیده بودم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی روی تخت خوابیدم نگاهم به سقف افتاد<span>&nbsp; </span>که تصویر خودم توی آیینه های اون سقف چقدر واضح پیدا بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون خانم با یه لیوان شربت برگشت و گفت: بخور شیرینه و قندت میاد سرجاش.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شربت رو که خوردم حالم بهتر شد اون خانم لیوان رو گرفت و از اتاق رفت بیرون. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">درِ اتاق رو که بست چند دقیقه ای طول نکشید که نیما در رو باز کرد و اومد تو.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما با نیمای نیم ساعت پیش خیلی تفاوت داشت. چشاش کاسه خون شده بود و خودشم پیلو پیلو می خورد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: زود باش، یالّا.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مریم: زود باشم چی کار کنم؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: زودباش بِکَن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مریم: چی رو بِکَنم؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: لباست رو.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردم و زنده شدم. هرچی اصرار کردم و اشک ریختم هیچ فایده ای نکرد. دیگه هیچ راه فراری نداشتم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون لحظه فقط از خدا خواستم کمکم کنه. به خدا قول دادم که اگه کمکم کنه تا من سلامت از این خونه برم بیرون، هفته تموم نشده برمی گردم آبادی و به شرط خانم دکتر جواب مثبت می دم تا هم من و هم مرتضی و دخترش سروسامون بگیریم و هم پدر و مادرم رو دلشاد کنم. با تمام وجود از خدا کمک خواستم تا دستم رو بگیره و تنهام نذاره. واقعا اونجا معنی دل شکستن رو فهمیدم شاید باورش سخت باشه ولی یه لحظه احساس کردم لباس زیرم خیس شده خودم باورم نمی شد. تازه هنوز یک هفته بیشتر از دوره پاکیِ دوره ی ماهانه ام نگذشته بود اما وقتی خدا بخواد نجاتت بده و کمکت کنه هیچ چیز محال نیست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با وجودی که می ترسیدم به نیما گفتم: آخه نمیشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">انگاری خدا زده بود پس کله اون و هوشیارش کرده بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: یعنی چی نمیشه؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مریم: روم نمیشه بگم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: یالّا ، یالّا روم نمیشه ندارم زود باش بِکَن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مریم: مگه نمی خوای لذت ببری؟<span>&nbsp; </span>اگه به من نزدیکم بشی حالت از من بهم می خوره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نیما: باشه من میخوام بهم بخوره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فکر می کرد من دارم دروغ میگم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با دستمال کاغذی که گوشه تخت بود خودم رو پاک کردم و دستمال رو بهش نشون دادم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی باورش شد در اتاق رو باز کرد و گفت: زود گم شو بیرون. کثافت حالم رو بهم زدی.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعدشم تا کنار ماشین شما منو آورد و خودش رفت.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">مریم: خدا اگه به خاطر پدر و مادرمم که بود ناامیدم نکرد. منم حالا اول بخاطر خدا و اون قولی که بهش دادم و بعد به خاطر دل پدر و مادرم و برای جواب مثبت به پیشنهاد خانم دکتر صبح شنبه بر می گردم آبادی تا یه زندگی خوب رو با کوله باری از آموخته هام، این بار خوب و درست تجربه کنم ... .</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><font size="7">پایان</font><br></span></p> <p><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> text/html 2012-07-19T01:30:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati راز تنهایی مریم http://mahzuon.mihanblog.com/post/112 <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 72pt; font-family: &quot;B Fantezy&quot;; " lang="FA">راز تنهایی مریم</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این رمان</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> داستان زندگی دختری روستایی است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">عجین</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> شده</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> با</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> نوشته های</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> بابای</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هلینا و هانا.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">اثری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> متفاوت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سید حسن ساداتی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به تدوین و گردآوری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> مهدی و محمدسجاد موکل.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">تقدیم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او که</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> اگر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حسن به یوسف ، عمر به نوح،</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">گنج</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قارون</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ،</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> صبر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ایوب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> منسوب باشد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">مهربانی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> محبت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خصیصه ی بارزی است که تنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">در</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سیطره ی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حکومت می کند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> کتاب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هدیه ای است ناقابل به زهرای مهربان</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> پاس</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> جبران</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ذره ای</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> از</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> تمامی</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خوبی هایش.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما، در رسیدن به نقطه ایده آل و پیشبرد اهداف عالیه ما را رهنمود و یاری گر خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنچه را از محتویات داستان و نوع قلم برداشت می کنید بدون اغراق می توانید از طرق زیر به حقیر ابراز و ارسال نمایید.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span style="font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <div style="text-align: left; "> </div> <p style="text-align: left; "><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Email: H_Sadati_Story@yahoo.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 60%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Weblog: Mahzuon.mihanblog.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 48pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قسمت&nbsp; پنجاه و دوم راز تنهایی مریم</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از اون تماس با خانم دکتر تا امروز که برای پنجمین باره که میام تو ماشین شما و خاطرات زندگی م رو براتون میگم دقیقا چهل و هفت روزه که داره میگذره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزهای اول، کار خیلی سخت بود. عادت به هر چیز سختی و زحمت اون کار رومی بره و بعد از یه مدت همین عادتِ<span>&nbsp; </span>که<span>&nbsp; </span>ترک کردنش خیلی سخت میشه. اصلا عادت به هر چیزی بدِ. حتی عادت به عادت کردن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو اون بالا و خیابوناش آدما و اتفاق های جالب زیاد می بینی.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">انقدر آدما هستن که تو نقش یه آدم پولدار و با کلاس میان بالای تهرون خونه و مغازه می گیرن، غافل از اینکه خیلی از عادت های بد و زشت شون رو نتونستن کنار بذارن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در عوض آدمای مهربون و کار درستی ام هستن که هم فهم خوبی دارن، هم آدم زندگی تو این جاهان.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو این چهار راه یا چندتا چهارراه بالاتر یا پایین تر اگه یه خورده تو رفتار مردم دقیق بشی هر روز مفتِ مفت چیزهای گرونبهایی برای یاد گرفتن و تجربه کردن هست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به نظر من سند زندگی تو این جاها، بایستی شش دانگ بنام آدمایی بخوره که از جنس این جان و نه آدمایی که سرقفلی باشن و چند روزی بیان و بعدشم مجبور بشن که برگردن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی سیب و پرتقال تو مغازه های اینجا کیلویی دوهزار تومنه و تو محله جنوب شهر سه کیلو دوهزار تومنِ، وقتی که طرف بعد از خریدش خیلی بی تفاوت مونده پولش رو میگه انعام خودتون و تو محله ما یارو قُلَک بچش رو میشکنه که با پول خوردای اون قُلَک بیاد خرید کنه! واقعا بودن امثال ما تو این جا برای زندگی ادا درآوردنِ نیست؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من تو این مدت حدودا دو ماه که تهرون بودم خیلی چیزها دیدم ، چیزهایی که همشون رو تو دفتر خاطراتم ثبت کردم و نوشتم تا فردا اگه یه روزی بچم خواست هر چیزی رو در مورد زندگی و در مورد خود من بدونه، راحت بره سراغ دفترخاطراتم و بدونه که زندگی چقدر بازی هاش عجیب و غریبه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آدمایی تو تهرون از من شاخه گل سیصد تومنی رو دو هزار تومن خریدن و آدمایی بودن که آخر شب حتی بزور هم<span>&nbsp; </span>که شده بود نتونستم یه شاخه گل بهشون بفروشم تا وقتی اونا شب که میرن خونه و زندگیشون لااقل با یه شاخه گل برن و دست خالی نباشن</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آدمایی بودن که هر روز یه شاخه گل از من خریدن و جلوی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ماشین شون فرداش خشک شده ی اون گل رو دیدم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینا آدمایی بودن که حتی یه نفر رو تو زندگی شون نداشتن<span>&nbsp; </span>که یه شاخه گل رو بهش تقدیم کنن و برعکس آدمایی که شاید چندنفر تو خونَشون بود ولی دریغ از خرید حتی یه شاخه گل.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو تهرون عمر محبت آدما اندازه ی عمر یه گل بیشتر نیست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو این همه ازدحام و شلوغی ، هر کی بیشتر به فکر خودشِ تا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هم نوعش.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی سر چهارراه چراغ سبز میشه مجبورم کنار خیابون با شاخه<span>&nbsp;&nbsp; </span>گل های توی دستم صبر کنم تا چراغ قرمز بشه و بتونم بیام کنار ماشین ها تا بهشون گل بفروشم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اتوبوس هایی رو می بینم که مسافرا برای سوار شدن به اونا حتی به خودشون هم رحم نمی کنن و همدیگه رو هول می دن تا بتونن خودشون سوار بشن، بیچاره پیرمرد ها و پیرزن هایی که زورشان به دیگران نمیرسه و جا میمونن و باید ساعت ها ممنظر بمونن تا شاید اتوبوسی خالی کنار پاشون ترمز کنه. شاید همین پیرمردها و پیرزن ها روزی وقتی جوون بودن همین رفتار رو با پیرمردها و پیرزن های اون روزگار کردن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تهران با تمامی داشته ها و نداشته های ش ، تنها میشه گفت شهریه که مردمش زندن و زندگی کردن رو خوب نمی دونن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شهری با ساختمون ها و برج های سر به فلک کشیده با خیابونهای<span>&nbsp;&nbsp; </span>تو در تو ، با مردمایی که چقدر کم و به ندرت از حال هم خبر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>می گیرند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آدمهایی که گاه<span>&nbsp; </span>از زورِ فکر، شونه هاشون شان بهم دیگر می خوره تا شاید یه کم بیشتر به هم نزدیک شان کنه اما تنها پاسخی که می شنون: آقا ببخشید حواسم نبود، خانم معذرت میخوام حواسم یه جایی دیگه بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه منو با آوردنش به تهرون ، به دنیای آرزوهایی برد که چقدر تو خالی بود و عبث.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه به خوبی مرا با خیال های ذهنی ام رو به رو کرد تا بفهمم آواز دهل شنیدن از دور خوش است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من امروز خودم رو بیشتر از خانم دکتر ، مدیون ریحانه میدونم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه با همه تجربه هاش و خاطره هاش به من یاد داد با خاطراتش که اگه روزی بخواهم تشکیل زندگی بدم نگاهم به افق های<span>&nbsp; </span>دوردست نگاهی رویایی نباشه بلکه نگاهی درست و دقیق باشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تهرون با تموم خوبیهاش ارزانی اونایی که فکر میکنن تهرون، چون شهر بزرگیه پس تحقق آرزوهای بزرگم تو اون ممکنِ.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اما تو تهرونِ به این بزرگی فقط مشکلاتِ که بزرگِ.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فقط سختی هاست که رنگ و لعاب بخود گرفته و چون عجوزه ای بَزَک کرده در لباس یک نو عروسِ و بس.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تهرون بیشتر دار مکافاتِ. شهریِ که تو آن از عاطفه و محبت خبری نیست که نیست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شهری که حتی خواهر و برادر تو اون هر چند ماه یکبار نیز بهم سر نمی زنند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نه مثل آبادی که خواهر و برادر هر روز چند بار بهم نگاه پر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>محبت شون رو ارزانی می کنند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تهرون با چشم و هم چشمی هاش، آفت زندگی مردم شده.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی حتی نگاه ها و باور های مردم تو این شهر واقعی نیست آدم درتمیز دادن خوب از بد، درست از غلط، دچار مشگل و تزلزل میشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اونروز وقتی شما با نیما اومدید سر چهارراه و همه گل هام رو خریدید و نیما گفت: منو برای کار کردن تو یه مهمونی میخواد همه چیز رو باور کردم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با اون همه اتفاق های سرخ و سفید که دیده و شنیده بودم باورم نمیشد که هیچ چیزی غیر واقعی باشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا وقتی از خونشون با هم دیگه اومدیم تا کنار اون خونه<span>&nbsp; </span>که پیاده شدیم رفتیم تو فکر کردم شما هم با نیما هستین.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی پیاده شدیم ازش پرسیدم اون آقا چرا نیومد؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفت: اون راننده آژانس بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نمی دونم چی شد که یه حسی بهم گفت تا از نیما بخوام به شما بگه صبر کنید و منو برگردونید. وقتی نیما به شما گفت ، خدا رو شکر شمام قبول کردید و منتظر موندید شاید خدا خواسته تا شما حرف های دل منو بنویسید و یه روزی اونرو یه کتاب کنید و برای ... .</span></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: left; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><font size="7">آخرین داستان راز تنهایی مریم فردا همین جا</font><br></span></p> <p><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> text/html 2012-07-18T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati بد عهدی http://mahzuon.mihanblog.com/post/114 <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">بد عهدی</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رفتی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>داغ<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp; </span>مهری ست که بر دل زده ام</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نقش<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>والای<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دیده<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مردم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زده ام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اشک بر دیده دگر نیست ز بس چشم گریست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مست<span>&nbsp;&nbsp; </span>و مدهوشم و در جام تو من می زده ام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عکس<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زیبای<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دیگر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>نبود<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دیوار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بلکه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصویر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>را<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رگ<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پی زده ام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مرگم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>این<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سینه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>من<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بشکافند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پر هویداست<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>که<span>&nbsp;&nbsp; </span>من<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نام<span>&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp; </span>بر<span>&nbsp; </span>دل زده ام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>داری<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>من<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>عهد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>به<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وفایی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بستیم؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 108pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وفا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بعد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>من سر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>به<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بیابان<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زده ام</span></p> text/html 2012-07-18T01:30:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati راز تنهایی مریم http://mahzuon.mihanblog.com/post/111 <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 72pt; font-family: &quot;B Fantezy&quot;; " lang="FA">راز تنهایی مریم</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این رمان</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> داستان زندگی دختری روستایی است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">عجین</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> شده</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> با</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> نوشته های</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> بابای</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هلینا و هانا.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">اثری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> متفاوت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سید حسن ساداتی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به تدوین و گردآوری</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> مهدی و محمدسجاد موکل.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">تقدیم</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او که</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> اگر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حسن به یوسف ، عمر به نوح،</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">گنج</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قارون</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ،</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> صبر</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> به</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ایوب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> منسوب باشد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">مهربانی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> محبت</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خصیصه ی بارزی است که تنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -7.95pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">در</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> سیطره ی</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> قلب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> و</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> دل</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> او</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> حکومت می کند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">این</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> کتاب</span><span style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> هدیه ای است ناقابل به زهرای مهربان</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA">به</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> پاس</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> جبران</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> ذره ای</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> از</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> تمامی</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Kamran&quot;; " lang="FA"> خوبی هایش.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما، در رسیدن به نقطه ایده آل و پیشبرد اهداف عالیه ما را رهنمود و یاری گر خواهد بود.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنچه را از محتویات داستان و نوع قلم برداشت می کنید بدون اغراق می توانید از طرق زیر به حقیر ابراز و ارسال نمایید.</span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span style="font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <div style="text-align: left; "> </div> <p style="text-align: left; "><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Email: H_Sadati_Story@yahoo.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 60%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">Weblog: Mahzuon.mihanblog.com</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 60%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: -22.15pt; text-align: center; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 48pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قسمت&nbsp; پنجاه و یکم راز تنهایی مریم</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حاجی که از مرگ خودش خبر داشت و از حضور زن و دخترش تو اون مغازه بی خبر بود ، زبونش از ترس قفل شده بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی حاجی دید که دخترش و مغازه دار منظور منو نفهمیدن و متوجه نشدن که من دارم از حاجی سوال می پرسم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با خیال راحت دست دخترش رو گرفت و رفت پیش زنش و گفت: خانم مگه قرار نبود شما برید خونه ی داداشت ؟ مگه قرار نشد اون هفته بریم پیش حاج اسدالله و لوازم برقی های عطیه رو از اونجا برداریم؟ بیاید بریم خونه، زود باشید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من آخر مغازه انگشتم رو به کولر تو هوا خشک شده بود. اصلا باورم نمی شد که حاجی بهم دروغ گفته باشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صاحب مغازه: خانم حواست کجاست؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه: ببخشید و از مغازه اومدم بیرون.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سرعتم رو زیاد کردم تا بتونم چهره زن حاجی رو ببینم. وقتی به حاجی و زن و دخترش رسیدم برای اینکه به خوبی صورت اون زن تو یادم بمونه گفتم: ببخشید خانم! حاجی و دختر و خانمش برگشتن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حاجی رنگ از صورتش پرید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه: خانم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بله عزیزم با من کاری داشتی؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی نگام به چشماش افتاد بند دلم پاره شد. اونقدر اون زن دوست داشتنی و ملیح بود که با اون تصویر ذهنی که از گفته های حاجی تو ذهنم ساخته بودم قابل قیاس نبود. چقدر از خودم متنفر شدم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه: ببخشید اشتباه گرفتم شما رو. از اون خانم معذرت خواهی کردم و رفتم خونه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تنها توی اتاق در رو روی خودم بستم و به حرف ها و رفتارای حاجی فکر کردم، به اینکه اون مرد برای بدست اوردن من چقدر راحت دروغ گفت. اون خودش و ذات و شخصیتش رو به من نشون داده<span>&nbsp; </span>بود ولی من چشمام رو به دیدن حقایق بسته بودم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون وقتی تو اینجا یقه لباسش رو تا دکمه آخر بسته بود و توی شمال دکمه لباسش تا روی سینش باز بود و وقتی تو اینجا انگشتر عقیق و یاقوت و تسبیح تو دستش براش آبرو خریده بود و توی شمال همه رو کنار گذاشت، خودش رو خوب نشون داده بود فقط من می بایست دقیق تر و ظریف تر می بودم که نبودم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون حتی باورش هم نمی شد که یه روزی به همین راحتی همه چیز معلوم بشه. وقتی من لطف خدارو نسبت به خودم دیدم که نگذاشت تا بیشتر از این ها ملعبه دست اون مرد باشم برای همیشه حاجی رو ولش کردم تا مبادا زندگی اون زن و دختر خراب بشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آره مریم جون من از وقتی این همه نامردی رو از این جماعت مرد دیدم و اون همه فشارهای عصبی و روحی رو تحمل کردم، برای اینکه بیشتر از این داغون و خراب نشم و شب بتونم راحت تر<span>&nbsp; </span>بخوابم حالا باید قرص آرام بخش بخورم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعد از این اتفاق دیگه حتی حاضر نیستم جایی که جنس نر باشد کار کنم. برای گذران زندگی از اون تاریخ به بعد هر هفته دو روز میرم نظافت<span>&nbsp; </span>تو خونه ها و ساختمونهایی که خونواده های زیادی زندگی می کنن و امنیت داره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چون تو تهرون شاید بی خطر ترین کار، کاسبی سر چهارراه مثل: گلفروشی و آدامس فروشی باشه و نظافت ساختمونا.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه: به زودی وقتی پول ارث پدریم از فروش باغ و زمین رو بگیرم تصمیم دارم یه کارگاه خیاطی بزنم و با زنای بی سرپرست یه تولیدی لباس زنونه دایر کنم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی ریحانه به من اعتماد کرد و همه چیز رو برام گفت به خودم واجب دیدم که از اونچه در توان دارم برای کمک کردن به ریحانه مضایغه نکنم. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صبح روز بعد با ریحانه اومدیم مخابرات و به بهونه احوالپرسی از پدر و مادرم به خانم دکتر تو بهداری زنگ زدم. خانم دکتر وقتی زنگ زدم احساس کرد در مورد پیشنهادش می خوام بهش جواب بدم ولی من به خانم دکتر گفتم که ریحانه از بهترین دوستان زندگیِ منِ که الان احتیاج به کمک داره، وقتی اونروز شما با رفتارتون به من یاد دادید که چطور رازدار مردم باشم و اگه کمکی از دستم برمی یاد کوتاهی نکنم، امروز دلم میخواد با کمک کردن به ریحانه در حق اون محبت کنم. خانم دکتر<span>&nbsp; </span>بعد از یه عالم سفارش و تاکید گفت: باید مواظب باشی که خودت گرفتار نشی و حواست رو خیلی خیلی جمع کنی. به خانم دکتر قول دادم که دیگه هیچ وقت اشتباهی رو مرتکب نشم تا بخوابم برای جبران ش هم خودم و هم دیگران رو به زحمت بندازم و مجبور باشم عذرخواهی کنم. تو اون تماس تلفنی از خانم دکتر احوال خونوادم رو پرسیدم و ازش خواستم دوباره زحمت بکشه ضمن سلام رسوندن به اونها به خونوادم بگه که من حالم خوبِ و به زودی بر می گردم پیششون.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانم دکتر موقع خداحافظی بهم گفت: رو پیشنهادم تو این فرصت هایی که داری بیشتر فکر کن و منطقی و معقول تصمیم بگیر.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">جواب دادم که مطمئنا تصمیمی رو می گیرم که درست و عاقلانه باشه. چون دیگه تو تهرون وقتی ماجرای زندگی ریحانه رو شنیدم و هر روز چیزهای زیادی رو در طول روز دیدم چشم و گوشم بهتر و بیشتر باز شد. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از مخابرات که اومدیم بیرون از ریحانه خواستم تا بریم توی یه پارکی، جایی بنشینم تا یه خورده هوای کله دوتامون عوض بشه.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو پارک روی صندلی نشسته بودیم که به ریحانه گفتم: حالا که معلوم نیست چند روزِ دیگه پول اون باغ و زمین ارث پدری ت بدستت برسه. تو این مدت می خوای چی کار کنی؟ </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه: پیش خودم فکر کردم که این مدت به همون کار قبلی م ادامه بدم تا لَنگ خرج و مخارج زندگی نمونم ، به محض اینکه اون پول رو بگیرم کارم رو شروع میکنم و یه تولیدی راه میندازم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو پارک به ریحانه قول دادم که منم کمکش می کنم و مثل یه خواهر مهربون کنارش میمونم و تنهاش نمی ذارم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه اول خیلی راضی نبود و گفت: دوست نداره من بخاطر اون تو زحمت بیفتم و اذیت بشم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من به این باور رسیده بودم که از هر دستی که بدی از همون دست میگیری. پیش اون همه لطف و محبتی که خانم دکتر در حق من کرده بود و گوش از گوش خبردار نشده بود در اصل کار من کار شاقی نبود. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تصمیم رو قاطعانه گرفتم و به ریحانه گفتم: تو فقط بگو من چی کار کنم؟</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ریحانه که از اون همه دَربِدَری تو زمان بی کاری هاش تو تهرون درس زیادی گرفته بود و با آدمای زیادی سر و کله زده بود گفت: با اون تجربه ای که من دارم، و این شرایطی که تو داری، هم جوونی و هم خوشگل، هر کاری برات خوب نیست، اگه قرار باشه بری تو یه شرکت یا جایی به عنوان منشی کار کنی مطمئن باش که سر ماه نشده گرگ های زیادی تو لباس آدم هستن که دندون تیز کردن برای همچین روزایی، اگه قرار باشه یه جایی درست و حسابی پیش یه آدم خوب بفرستمت که اونم هزارتا دنگ و فنگ داره و هفت خوان رستم رو باید بگذرونی که اینم شدنی نیست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فقط دوتا راه داریم که فکر می کنم این دوتا راه بهترین باشه. یکی نظافت و خدمات پرستاری، اون یکی ام دستفروشی تو سر چهارراه ها و خیابون هاست.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چون تو، تهرون رو خوب بلد نیستی البته ببخشیدا، فکر کنم دستفروشی خیلی قشنگ نباشه، بهتره سر چهار راه گل بفروشی اونم بالاشهر نه این پایین ها. هر روز که نظافت دارم با هم میریم تو سر چهارراه پیاده شو منم میرم دنبال کار نظافت.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عصر میام دنبالت با هم برمی گردیم البته چند روز<span>&nbsp; </span>که بگذره خودت همه جا رو یاد می گیری.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فقط یه چیز دیگه باید بگم اونم اینه که سر چهار راه نمی تونی با این ریخت و لباس بری، باید ظاهرت رو عوض کنی و بغل این اسفندی ها و دستفروش ها و گداها باشی که یه خورده شکل و قیافه اونا و بوی اسپندش ون تو رو هم بگیره.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قبول کردم و قرار شد از فردا صبح با هم دیگه شروع کنیم.</span></p> <p><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; ">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><font size="7">ادامه داستان فردا همین جا</font><br></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2012-07-17T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati توصیف یار ( بهجت ) http://mahzuon.mihanblog.com/post/101 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">توصیف یار ( بهجت <span>&nbsp;</span>)</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یك نفر هست كه احوال دلش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رنگِ احساسِ خدایی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قبل از آنی كه بیاید به جهان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پدرش مُرد ولی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رب بفرمود بَرَش گردانید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این پدر را پسری خواهد بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كاین پسر آینه جلوه ماست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از همان بدو تولد همه معلومش بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عشق بر آلِ عبا و نسل ایشان دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دامنش را نتوانست گناهی بكند آلوده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هست معلوم خداوند به ایشان نظری فوقِ سماوی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از همان كودكی‌اش وقت نماز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گوئیا نیست دگر ارضی و یك حالِ الهی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دائم‌الذكر بُوَد تا نكند معصیتی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دل او صاف ز هر كند و بغض و حسدی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در قنوتش حمد و توحید و ثنا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لبِ وی پر بُوَد از زمزمه یاد خدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او چو یك آب زلال است و ز هر نقصی پاك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نه چو امثالِ منی مملو به هر عیب و گناه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سجده‌هایش همگی طولانی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سر به سجاده ایمان دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌اش خشت و گِلی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زیر پایش نه چو مردانِ دگر فرش و حریر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بلكه شاید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بتوان دید گلیمی و حصیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه وقت موقع تكبیره الاحرام نماز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا به پایان صلو ة</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صبح و شب می‌گرید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دائماً ذكر به لب دارد او</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گوئیا جنسِ خدایی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او همانی‌ست كه خوبان به جهان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عبدصالح</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لقبش را ‌دادند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردمان حاجت خود را به حضورش ببرند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ملتمس بر اینكه </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او دعایی بكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گر دعایی بكند. مستجاب‌الدعوس</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن دعا را چه قدر زود خدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خواهدش گفت: بلی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روز و شب گفته به یزدان: لبیك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نوبت وی شده است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنچه را می‌خواهد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حضرتش نیز بگوید. آری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كثرت طاعتِ حق</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه در ظاهر او</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه نمایی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چهره‌اش آیت حق الله است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه بسی نورِ خدایی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی سبب نیست كه بهجت شده است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نایب حضرت حجت شده است</span></p> text/html 2012-07-16T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati تمنای دل از یار http://mahzuon.mihanblog.com/post/100 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تمنای دل از یار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; طرّه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گیسو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میكند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به &nbsp; طرفه‌&nbsp;&nbsp;&nbsp; العینی&nbsp;&nbsp;&nbsp; شود ،آنچه طلب دل میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاه&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هوایِ&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; كویِ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو &nbsp; &nbsp;&nbsp; مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میكند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زِ كوی تو گر بروم غمت به دل خون میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كمندِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابروی &nbsp; &nbsp; تو &nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قامت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سرو &nbsp; &nbsp; &nbsp; گونه‌ات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم&nbsp;&nbsp;&nbsp; خمارت &nbsp;&nbsp; ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گلم چه ناز و غمزه میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خالِ كنارِ آن&nbsp; لبت&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوز &nbsp; &nbsp; بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل&nbsp;&nbsp; میكند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسوزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; باز تحمل میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنگِ لبان غنچه‌ات به رنگ سرخ آتشی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خودت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگفته‌ای&nbsp;&nbsp; چرا &nbsp; &nbsp; &nbsp; گله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمیكند؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرمن &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; گیسوانِ&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیبت &nbsp; &nbsp;&nbsp; یال &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; اسد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وای كه این ابهت&nbsp;&nbsp; با &nbsp; &nbsp; دل من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه &nbsp; &nbsp; میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منظر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماه &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; را &nbsp; &nbsp; &nbsp; ببین &nbsp; &nbsp; &nbsp; چونكه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب&nbsp;&nbsp;&nbsp; اوفتد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آب ز این عقد&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp; نكاح به كه چه خنده میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آبی &nbsp; &nbsp; رنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بحر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمله &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; زِ &nbsp; &nbsp;&nbsp; آسمان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظلمت شب جمال آب چقدر سیاه میكند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه &nbsp; &nbsp;&nbsp; را كه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتمش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماه &nbsp; و یال و آسمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; بخشش آن سه بوده است كز تو تمنا میكند.</span></p> text/html 2012-07-15T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خاطرات سار http://mahzuon.mihanblog.com/post/99 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خاطرات سار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قدر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; خاطره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; به &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادم &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; مانده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span>آنچه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانده&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; یادم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تیله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گردو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی &nbsp; &nbsp; &nbsp; آن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; د&nbsp; وران بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خط&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می‌اومد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فصل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازی &nbsp; &nbsp; پِل چفتو <span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span>و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پُر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span>&nbsp;&nbsp; </span>یا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>پوچش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سنگ &nbsp; &nbsp; &nbsp; مانده &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یادم&nbsp;&nbsp; ، &nbsp;&nbsp; تو &nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شوخی &nbsp; كلتوپ &nbsp; و آقا نور و حاج باقری با حسین سیما</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اون&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چاخان‌های&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن &nbsp; شُكری&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp; یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بازی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; فوتبال &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بین &nbsp; &nbsp; &nbsp; روستاها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دعوایِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنجبریا &nbsp; &nbsp; &nbsp; با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غریبا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را، &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; بگو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هست؟</span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وسطای &nbsp; &nbsp;&nbsp; رود خونه &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمع&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; میشدن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چند&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; جوون</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كِردارایِ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; رضا &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سربند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ، &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادت&nbsp; هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خیلیا تا نیمه شب، مشغول صد بحث سیاسی میشدن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعضیا &nbsp; شبا&nbsp;&nbsp; می‌رفتن رو به دشت ها ،تو بگو یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پاتوقِ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اون&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; زنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp; دخترای &nbsp; &nbsp;&nbsp; اونروزی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پشت &nbsp;&nbsp; مسجد&nbsp; یا توی غرفه بودن را، تو بگو یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چهلم&nbsp;&nbsp;&nbsp; عید&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دیگه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میشد&nbsp;&nbsp; فصلِ &nbsp;&nbsp; گل&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp; گلاب بودش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بساط دیگ گلاب و تخت آقام، تو بگو یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خیلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از &nbsp; &nbsp;&nbsp; پیر &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; و&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جوونا &nbsp; &nbsp;&nbsp; دیگه &nbsp; &nbsp;&nbsp; رفتن &nbsp; &nbsp;&nbsp; توی خاك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یاد و خاطراتشون مونده&nbsp;&nbsp; به یادم &nbsp; ،&nbsp;&nbsp; تو &nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادت هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند &nbsp; &nbsp; &nbsp; سالی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; است &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; محمد سر <span>&nbsp;</span>ببردست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به <span>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غمِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرگِ &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سعید&nbsp;&nbsp; ریس،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بگو &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هست؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرورِ &nbsp;&nbsp; خاطره‌های&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلخ&nbsp;&nbsp; و شیرین با همه خوب و بدش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اونا&nbsp;&nbsp; دونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; دونشون&nbsp;&nbsp;&nbsp; مونده&nbsp;&nbsp;&nbsp; به یادم، تو بگو یادت هست؟</span></p> text/html 2012-07-14T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خانه بر دوش http://mahzuon.mihanblog.com/post/98 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه بر دوش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آسمان ابری شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ابر رحمت آمد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نمِ باران بارید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه خوشحال زِ این بارش باران بودند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند ساعت بگذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كوچه‌ها پر شده بود از باران</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه جا آب ز هر كوچه و برزن چه روان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه می‌ترسیدند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نكند بارشِ باران همه‌اش سیل شود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه اگر سیل بیاید همه را خواهد بُرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ترسِ مردم این بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نكند خانة آنها بشود در آوار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یا كه دارایی و اموال و زر و سكه‌شان </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همگی را ببرد این باران</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه گفتند: </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خدایا دگر این رحمت خود را به سرِ ما نفرست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این دگر نعمت نیست. بلكه نغمت شده است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هیچ كس شكر نكرد. یك نفر اگه به این راز نبود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گر خداوند نخواهد كه بماند به سلامت چیزی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">می‌تواند راحت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یا اگر خواست كه شیشه بغل سنگ سلامت ماند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او چقدر راحت و آسوده تواند این كار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بین این جمعیتِ آشفته</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خوش به احوالِ دل آن مردی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه همه دار و ندارش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پشته‌ای بود كه بر دوشش داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">راحت هر سو كه دلش خواست </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همانجا می‌رفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او دگر دغدغه خانه و مسكن كه نداشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كوله‌اش قدری نان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كمكی قند و نمك داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بهمراه پتویی كوچك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بالشِ زیرِ سرش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كوله‌ای بود كه همراهش داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او چه بس قانع بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به همین مال و منالِ اندك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زندگی بهرِ چو مردی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزهایی داشت </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پر ز آسایش و خوابی راحت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن همان مردی بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌اش بر دوشش </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او دگر مثلِ جماعت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">غم سیلاب نداشت.</span></p> text/html 2012-07-13T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خانم نظافت چی http://mahzuon.mihanblog.com/post/97 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانم نظافت چی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه روز یه خانم نجیب كه خیلی با شرف بوده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رفت بالا شهر تا كار كنه خرجی به خونه بیاره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صاحبِ خونه شرط گذاشت باید براش چك بیاره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا نشه در نبود اون، خانومه <span>&nbsp;</span>«چیزی» برداره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یك چك كارمندی باید ضامنِ كار اون باشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صاب خونه گفت مدرك باشه خیال من راحت میشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سوار مترو شد و رفت یه جایی تو قیطریه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه خونه ویلایی كه، هیبت یك قصرو داره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه خونه خیلی بزرگ كه چند تایی اتاق داره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">علاوه بر باغ و حیاط، جكوزی و سونا داره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">داخل خونه پر بودش از جنس و شی‌ءِ عتیقه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فرشهای دستباف زیاد كه رنگ مهمون ندیده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو ذهن این صاحب خونه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>فكرایِ بد وُول می‌زنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نمی‌دونه كه این خانوم آدمِ با خدائیه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از روی ناچاری و درد اومده تا كار بكنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه خورده پولی جمع كنه به درد و زخماش بزنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه روزی صاحب خونه رفت تو شركتش تا كار كنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این خانومه تو خونه بود، دید یكی هی داد می‌زنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با خنده و مهربونی رفت تا ببینه چی شده؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دید خانومه داره می‌گه:</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>دستشویی ها و سرویسا اصلاً‌ نظافت نشده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانومِ ماجرایِ ما بدون اینكه اخم كنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اومد تا باز سرویسا رو از نو نظافت بكنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون زنِ صاحب خونه گفت: كه این خانوم دستكشاشو در بیاره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با دو تا دست كاسه رو اون آب بزنه، تمیز كنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پیش خودش نگفت یه وقت اگه كه اون آه بكشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این خانومِ پر اِفاده شاید كه بیچاره بشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانومِ ماجرای ما دیگه تحمل نداره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دلش می‌خواد كه سرشو چند بار تو دیوار بزنه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یدفعه اون یادش میاد به بچه‌هاش قولی داده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برای اون قولش باید از جونش مایه بزاره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آه چه دل سنگی داره هر كی محبّت نداره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">انگاری چونكه پول داره به هر چی اختیار داره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">میخوام بگم كه پول داد‌اش درسته چیز خوبیه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ولی برای بعضیا فهم و شعور نمیاره.</span></p> text/html 2012-07-12T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati کوچه باغ http://mahzuon.mihanblog.com/post/95 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كوچه باغ</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كوچه باغ آمده بود سار كمی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حامد از مرغ و شتر گفت بسی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عسگری هم سخن از ماده و نر كرد كمكی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یا رضاسی كه ز زنبور و ز گردو میگفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">جمله در نوعِ خودش خوب و كمی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن گزارش گر با حال ز قالی پرسید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">جوابی كه صحبه داده كمی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شهربانو زِ غذا و صحبه از قالی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه با گویشِ ساری چقدر جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن سوالی كه بپرسید كه سار یعنی چه؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پاسخ محسن موسی ، من درآوردی، ولی جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنچه را گفت كه آن مزرعه دار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفتش لازم و عالی و چقدر جالب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن گزارش كه ز فرهاد گرفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بیش از این‌ها كه تو فكرش بكنی جالب بود.</span></p> text/html 2012-07-11T17:50:05+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati آوای سکوت ( هر واقعه صد افسوس ) http://mahzuon.mihanblog.com/post/115 <p style="text-align: center;" align="center"><br><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="7"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">بسم الله الرحمن الرحیم</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="7"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"><br></span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">به زودی با مجموعه داستان آوای سکوت ( هر واقعه صد افسوس )</span></p><p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><br></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">به میزبانی نگاه های پر محبت شما<span>&nbsp;&nbsp; </span>دوستان عزیزم میهمان خواهم شد</span></p><p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><br></span></p> <p style="text-align: center; " align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لطف همراهی تان<span>&nbsp; </span>، این من تنها را امید حضوری دوباره خواهد بخشید. </span></p> text/html 2012-07-11T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati حرف های پدر و پسری http://mahzuon.mihanblog.com/post/94 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حرف‌های پدر و پسری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آخ كه چقدر دلم می‌‌خواد برم سار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برم سر خاكِ آقام تو مزار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برم واسش درد دلام رو بگم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بوسه زنم به قبر اون بی‌شمار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم كه بچه‌هات با هم دیگه صمیمی نیستند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">فاصله افتاده میون همشون چه بسیار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم كه حتی اگه با هم یه سلامی دارند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینم فقط مصلحتی است مصلحتِ روزگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم محبتامون دیگه واقعی نیست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ناله و شیون بزنم، گریه كنم زار و زار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم رفیقات همه نا رفیقند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه مَندَلی چه حُسعلی چه ممدِ درستكار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برم سلامی به زن آقا بدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گِله كنم پیشش از این روزگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم شما به خدا نزدیك ترید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بخواه گِرِه وا بشه از كار و بار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم كه از وقتی شماها رفتید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زمونه از من درآورده دمّار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم كه بین خودی و ناخودی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حتی نمونده واسه من چند تا یار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگم كه هیچ كس واسمون نمونده</span></p><div style="text-align: center;"> <span dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینم بذاریم به پایِ روزگار؟</span></div> text/html 2012-07-10T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati حاج زینت http://mahzuon.mihanblog.com/post/93 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black;" lang="FA">حاج زینت</span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><br></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">می‌شناسم یك زنی را با صفا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">بی‌ریا اهل تجهد با خدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">خانه‌اش در اوّل آبادی است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">جایِ او بسیار، اكنون خالی است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">چهره‌ای نورانی و نیكو خصال</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">رویِ سیمایش بُوَد یك دانه خال</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">روزگار رسمش همین است درد و رنج</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">خوش به احوال دلش عقبای او مملو ز گنج</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">بر لبش صد ذكر گویا جاری است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">لهجه‌اش گویاست اینكه ساری است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">او چه شب‌ها را كه تا صبحش نخفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">از غم دنیا به کس چیزی نگفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">مُهر او، سجّاده او، خود گواه ادعاست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">دانه تسبیح او تنها فقط ذكر خداست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">نام او زینب بُوَد یا زینت است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">با مرام و پاكزاد <span>&nbsp;</span>خوش طینت است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">عُمر ما رفته و او رفت دگر از بر ما</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">چهره‌اش خنده به لب داشت كه رفت نزد خدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">روح او شاد كه از بس سخن از خوبی اوست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آنچه را مانده ز دارا و ندار نام نكوست</span></p> text/html 2012-07-09T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati هلنا و هانا http://mahzuon.mihanblog.com/post/92 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هلنا و هانا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دخترانی دارم بس به غایت زیبا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دوقلویند آنها هلنا و هانا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قُل اول هانا بی‌نهایت دانا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قُل دوم اما كمی بیشتر زیبا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هلنا در معنا یعنی امیدی و وفا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هانا اما یعنی گرمی و لطف و صفا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شده ثابت به من و برهمه ی <span>&nbsp;</span>باباها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینكه خیر است قدوم همه ی دخترها</span></p> text/html 2012-07-08T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati گل های من http://mahzuon.mihanblog.com/post/91 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گل‌های من</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ای خدا ممنونتم یه مشتی گُل به من دادی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آخه زهرا رو دادی هانا ، هلنا رو دادی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینا هر كدومشون یه باغی از گُلن خدا.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ای خدا ممنونتم </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه مشتی گُل به من دادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آخه زهرا رو دادی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هانا ، هلنا رو دادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینا هر كدومشون</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>یه باغی از گُلن خدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا ابد شكر و سپاس گلهایِ بی‌خاری دادی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعضیا گل دارنُ قدرشونُ نمی‌دونن.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ولی من نوكرشونم تو یكی خوب می‌دونی.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا ابد شكر و سپاس </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گلهایِ بی‌خاری دادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعضیا گل دارن و </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قدرشونُ نمی‌دونن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>ولی من نوكرشونم </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو یكی خوب می‌دونی</span></p> text/html 2012-07-07T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati مرد دهقان و مترسک http://mahzuon.mihanblog.com/post/96 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">مرد دهقان و مترسك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سال‌ها پیش به آن آبادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه ز شهر بس دور است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد دهقانی بود.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همسرش پیرزنی گو‍ژ <span>&nbsp;</span>به پشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كمرش اما<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>وای</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر سخت كمانی شده بود از غم چرخ فلك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد عاشق به زنش همسرش عاشق وِی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد و زن هر چه خداوند به شان طفل می‌داد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعد میلاد ولیكن همه‌شان می‌مردند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حتماً از روز ازل،</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سهمشان این بوده است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سالیانی بگذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن دو تنها بودند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هیچ وقت بر دگری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نزدند حرفی را، كه نباید بزنند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یا كه رنجور نكردند ز هم خاطر یكدیگر را</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عاقبت یكروزی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد دهقان امّا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زن بیچاره و رنجورش را</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سخت بیمار بدید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دست از كار كشید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سر بالینش رفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دست زن را بگرفت سخت آن را بفشرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همسرش را لختی، اندر آغوش كشید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بوسه زد بر گونه‌ش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند روزی بعدش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همدمِ یك عمرش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دیده بر روی جهان بست و چه آسوده برفت.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردِ تنها، تنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همسرش را به دل خاك سپرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">منزل اینكِ او شده بود بستر خاك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه جایی امّا یادگاری ز زنش داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خدایا چه كند این دهقان؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دل او طاقت ماندن، دیگر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اندر آن كلبه نداشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد دهقان چه قدر تنها شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در نبود آن زن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ترس او از این بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه مبادا ثمرِ زحمتِ یك عمرش را</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یك پرنده ببرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعدِ مرگِ زنش آن مرد كشاورز دگر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه ی حرف دلش را به مترسك می‌گفت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">داد و ای داد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه این تنهایی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قصة بی‌كسی و رسوایی است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر سخت و بد است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزگاری كه مترسك تنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همدم و مونس تنهایی آدم بشود.</span></p> text/html 2012-07-07T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati میلاد هانا و هلنا http://mahzuon.mihanblog.com/post/90 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">میلاد هانا و هلنا</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0cm -0.05pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خاطرم میماند لحظه خوب و قشنگ ماندن </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گذر ثانیه و ساعت و وقت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خاطرم میماند خبر خوب سلامت بودن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خبر خوبِ حضور گل‌ها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گر نگویم گل‌ها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دو پری میگویم.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌ام یك گل داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گل من زهرا بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گل من زهرا هست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با حضور هلنا و هانا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌ام پر گل شد.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه خوش احوال من است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اینهمه گل دارم.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر گلم رنگی و بویی دارد.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بهتر از هر گل و بو</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چهره یار من است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یار زیبا سخن و زیبا رخ</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مادر آن دو گُل ناز من است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همسرم </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ای مادر من به پهنای همه خوبیها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو و دنیای تو را می‌خواهم.</span></p> text/html 2012-07-03T01:30:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati عزیز و نگار http://mahzuon.mihanblog.com/post/86 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عزیز و نگار<br></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پیرمردی ست در این آبادی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه عزیزش خوانند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همسرش هست نگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این دو كَس.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اهلِ دلانند در این آبادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عشق را در معنا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">می‌توان خوب در این عاشق و معشوق بدید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زن عاشق به عزیز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد عاشق به نگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این دو را لیلی و مجنون گویند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزگاری هر دو </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از خروس خوانِ سحر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا غروب خورشید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كارشان بود زراعت كردن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زحمت و رنج زمان را بردن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دست‌شان نرم و ظریف</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثلِ سابق كه نبود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دگر آن نرمی بسیار نبود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زحمت و كار زیاد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن ظرافت را بُرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دست‌شان پُر شده بود از حضور پینه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دل‌شان بود ولی <span>&nbsp;</span>عاری از هر كینه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">صبح یك روز نگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بقچه‌ای نان برداشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">و بهمراه عزیز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">راهی مزرعه شد.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعد یك عمر ولی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثلِ یك تازه عروس و داماد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر شاد و غزل خوان بودند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در تمامی مسیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دست در دست هم و </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دلشان با هم بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردم آبادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه می‌دانستند </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه چه مهری دارند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">این دو بر یكدیگر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعدِ پیمودن راه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برسیدند به آن كلبه كه در مزرعه بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نفسی چاق كه شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر یكی مشغول بر كاری شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چشمه‌ای آب روان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بلبلان نیز غزل می‌خواندند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه چیز حالِ خوشِ مستی داشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند ساعت كه گذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد و زن لقمه‌ی نانی خوردند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">باز آماده شدند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به سركار روند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آسمان ابری شد </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چشم بر هم زدنی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بارشِ تند تگرگ </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد و زن را به سوی كلبه كشاند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لحظاتی كه گذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">باد آن ابر سیاهی را بُرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آفتابی شد همه جا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كَمَكی آن سو تر </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از افق تا به زمین</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قوس و قزحی شد یك آن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر عالی بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دیدنِ منظرِ رنگین كمان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن دو مشغول تماشا بودند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بَه چه روزی‌ست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عجب حالِ خوشی‌ست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتِ ان بود كه دیگر كم‌كم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سویِ آبادی خود برگردند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">باز آن ابر سیاهی آمد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لیلی و مجنون هم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سوی دِه برگشتند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بارشِ تندِ تگرگ </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حاصلش سیلی<span>&nbsp; </span>شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی‌َخبر از همه جا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن دو در ره بودند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ناگهان سیل آمد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">غرشِ سیل چه بد وحشتناك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رعب و ترسی به دلِ زن انداخت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه جا گِل شده بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ترس او از این بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نكند همدمِ تنهایی او</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برود از دستش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن قدر در فكر شد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه نفهمید چه طور زیر پایش لغزید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد تا رفت بگیرد دستش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زن بیچاره بیفتاد در سیل</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد <span>&nbsp;</span>دنبالش زنش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نعره می‌زد كه نگار<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نازنینم تو بمان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سیل بی رحم، ولی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی توجه به عزیز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زن او را می‌برد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كاسه صبر عزیز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شده بودش <span>&nbsp;</span>لبریز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">او به دنبال زَنَش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رفت در داخل آب تا نجاتش بدهد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر چه فریاد زدند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هیچ گوشی نشینید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرد میگفت: نگاردست <span>&nbsp;</span>من را تو بگیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زن می‌گفت: عزیز، جانِ من را تو بگیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردم آبادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">منتظر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چشم به راه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه بیایند آنها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شب شد اما خبری </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نشد از آن دو نفر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزهایی بگذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ولی انگار كه سیل</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن دو را بُرد كه بُرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردم آبادی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از سَرِ عادت و رسم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در مزارِ دِه‌شان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سنگ قبرهایی را </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بهرِ آن لیلی و مجنون</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بنهادند به یاد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روی یك سنگ نوشتند عزیز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روی سنگ دگری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بنوشتند نگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یادشان تا به ابد </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثل عشق جاوید است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یادشان باشد خیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ر وحشان باشد شاد.</span></p> text/html 2012-07-02T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati بی تو میمیرم http://mahzuon.mihanblog.com/post/87 <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با دستانی که<span>&nbsp; </span>بر سینه دارم </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">و زانوانی که<span>&nbsp; </span>بر خاک نهاده ام</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به تقدس حریم پر مهر و عاطفه</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پدران خوب دنیا <span>&nbsp;</span>که نفس حیات دارند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بوسه ی ادب و احترام می زنم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">و</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به روح ملکوتی و آسمانی </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پدران پر سخاوتی که این عالم خاکی </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از حض نعمت وجودشان بی بهره است</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">درود می فرستم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تقدیم به پدر عزیزم : </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر چند که خودش نیست اما یادش همیشه و همواره با من است</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روحش شاد و یادش گرامی باد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی تو میمیرم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو درحسرت<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>فردای <span>&nbsp;&nbsp;</span>دگر خواهم مرد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>هر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>لحظه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>هر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ثانیه <span>&nbsp;&nbsp;</span>من خواهم مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>کجایی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>که <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>روم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>یاد<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span>آید<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>یادم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بی<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>یا د <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>من <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تا<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>به <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ابد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>خواهم مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثل موجی که<span>&nbsp; </span>خروشش همگی از دریاست<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>با <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>من<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>هستم<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>و <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>من<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بی <span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ولی خواهم مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مرگ حق است فرار نی بتوان کرد ز آن<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مثل ماهی<span>&nbsp; </span>برون آمده از آب همی خواهم مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قبل<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>از<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>آنی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>که <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>اجل<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>جان<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>مرا<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بستاند<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بعد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>از <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>غم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>هم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>نفسی <span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خواهم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثل<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>قویی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>که<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>به تنها شدن<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>عادت دارد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بی<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>تنهایم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>و<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>از <span>&nbsp;&nbsp;</span>درد <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>فراغ <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خواهم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مرد</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رفتی&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; من &nbsp;&nbsp; دگر از&nbsp;&nbsp;&nbsp; زندگی ام &nbsp;&nbsp; سیر شدم</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاقبت&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی&nbsp;&nbsp; تو &nbsp;&nbsp; من&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp; داغ غمت خواهم مرد</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رفتی<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>و<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بعد<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>من <span>&nbsp;&nbsp;</span>یک<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>شبه بس<span>&nbsp; </span>پیر شدم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 115%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>به <span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خدا<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>بعد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>من <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دل<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>نگران<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>خواهم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>همه<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>خاطره<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>را <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بی تو <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مرورش کردم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>غرق <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>در <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خاطره <span>&nbsp;</span>ها<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>به حتم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خواهم مرد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه<span>&nbsp;&nbsp; </span>جا <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>حرف<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و<span>&nbsp;&nbsp; </span>نام <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>آید <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>به میان<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>بی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>حضور<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>شبی <span>&nbsp;&nbsp;</span>غرق<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>سکوت <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خواهم مرد</span></p> text/html 2012-07-02T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati زخم زبان http://mahzuon.mihanblog.com/post/85 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زخم زبان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خداوندا </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من مسكین</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اسیرِ كهنه زخمی گشته‌ام</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه بهبودی برای آن نمی‌یابم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اگرچه مرهمی هم هست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ولی افسوس </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كان را من نمی‌دانم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خداوندا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شنیدم از جماعت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كاین چنین گویند:</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اگر دردی شود عارض</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو درمانش به اسبابی میسّر میكنی. ای جان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خودت یا رب</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بگو بر من </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه تا بهتر بدانم من</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">برای زخمِ حاصل از زبان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دوستان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مَرهَم </span></p> <span dir="RTL" style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كدامین است؟</span> text/html 2012-07-01T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati ساز ناکوک http://mahzuon.mihanblog.com/post/84 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 48pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ساز نا کوک</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزگار هر لحظه سازی میزند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لحظه‌ای كوك است سازش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لحظه‌ای بد می‌زند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سازِ ما از ابتدا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ناكوك بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; " align="center"><span style="font-size: 22pt; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گوئیا از بهرِ غم‌ها كوك بود</span></p> text/html 2012-06-30T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خواب http://mahzuon.mihanblog.com/post/83 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خواب</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مدتی قبل خواب عجیبی دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">هر چی نبودش اینجا، اونجا دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با شكلای عجیب غریبی دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حسّ و حالِ همه یه جور عجیب بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قیامتو با دو تا چشمام دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آدما دسته دسته و صف به صف</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بهتره كه نگم چه چیزی دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعضی زنا مثلِ سگ و خوك بودن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مردا رو هم یه جورایی می‌دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">سوا كنن جدا كنن ندیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">درهم و قاطی و پاطی می‌دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اون جا كسی پارتی و پول نداشتش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه رو یك جور و یكی می‌دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یكی رو آورده بودن مجازات</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مجازاتش رو میدیدم، گاهیش رو من ندیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">طاقت من طاق شده بود خدایا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كاشكی ندیده بودم هر چی دیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آقام اومد با تخت و تاج بر سرش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تند دویدم سلام دادم اما جواب ندیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفتم آقا، منم ، همون رفیقِ سابق</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفت: برو كه خیری ازت ندیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفتم آقا اوضاعِ و حالم بده</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفت: از اونا فكر می‌كنی چی دیدم؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تازه از اینا بدترش تو راهه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه چیزا كه از شماها ندیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گفت برو خیرات بده تا عاق نشی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه چیزا که بعد از اون خواب <span>&nbsp;</span>تو زندگی ندیدم.</span></p> text/html 2012-06-27T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خواب و بیداری http://mahzuon.mihanblog.com/post/76 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">خواب و بیداری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو رو هر لحظه بوسیدم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حتی وقتی تو خواب بودی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لبم اون گونه‌هات رو هِی نوازش داد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نفمیدی بازم انگاری خواب موندی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه حسم رو دادم به لبات با بوسه شادی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نمیدونی كنار تو چه حالی داره بیداری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بذار این آخرین بوسه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>تمومِ باورت باشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دیگه فرصت نمونده تا </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زمانِ خوب بیداری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چقدر خوبه كنارت تا به صبح </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بیدار بمونم من</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عجب حالیه وقتی كه </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو حسّ خواب و بیداری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">میخوام صبح كه چشات رو باز<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">به رو دنیا تو باز كردی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من اون اول نفر باشم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>كه تصویرش رو تو داری</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دارم هر لحظه و هر آن<span>&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تو رو می‌بینمت ای جان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آخه اون صورت ماهت </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp; </span>همون آغاز بیداریت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه دنیا خوشگلی داره</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>با اون چشمای شهلاییت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا وقتی توی شب خوابی<span>&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>محیط خونه آرومه<span>&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دلم حتی یه لحظه هم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>نمی‌خواد بی‌تو آرومی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دلم می‌خواد تو بیدار شی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp; </span>كنارم تا به صبح باشی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نخوابیم هر دو تایی‌مون</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp; </span>تو تنها<span>&nbsp; </span>اون غزل خونِ تموم لحظه‌هام باشی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بذار تا حالمون با هم یكی باشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp; </span>آخه وقتی كه صبح میشه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">میاد اون لحظه سخت جدایی </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با كلامی پر ز بای بایی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">می‌خوام شب وقتی برگشتم </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">اگه خواستی بخوابی باز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من اونجا باشم و واست بخونم شعر لالایی.</span></p> text/html 2012-06-26T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati جمعۀ موعود http://mahzuon.mihanblog.com/post/73 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:48.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">جمعۀ موعود</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">سوگلی روزترینِ هفته</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">روزِ آدینه لقب بگرفته‌ست</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">جمعه روزی‌ست كه عشاق همه منتظرند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">منجی عالمِ امكان برسد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">در غروبِ جمعه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دلِ هر عاشق و شیدا شده صاحب عصر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">در نبودِ گل نرگس</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چه قدر می‌گیرد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">مادرش نیز به دیدارِ پسر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دل‌تنگ است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">ای خدا منتظران چشم به راهند که این صاحبِ امر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">آن نقاب از رخ زیبایِ خودش بردارد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">آنچه ما رو سیاهان می‌خواهیم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">گوئیا ممكن نیست</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">لقمه‌هامان همه بد جور شده‌ست</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">هر چه را ما را به دعا می‌خواهیم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">كان محقق بشود</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">در پی قهرِ خدا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">در پسِ كوهِ گناه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">همه نفرین شده است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چشم عشاق تو ای مهدی جان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">زین همه ماندن بر راه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">بسی كم سو شد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">تو اگر دیرتر از این آیی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">عاشقانت ز فراغ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دیده‌شان رنگِ سیاهی بخودش خواهد دید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">مگذار كور شویم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">كوری چشم بِه از كوری دل</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چشم اگر كور شود</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دِل ولی تا به همان لحظه موعود تو را می‌خواهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دل‌مان را مشكن</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دست‌مان را تو بگیر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">پرده بردار و خودت ازسر لطف</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">فرجت را زِ خداوند بخواه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">باز آدینه دیگر شد و در وقت حضور</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">همه گفتند كه مهدی غائب</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دل‌مان پر غم شد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">سینه‌هامان سنگین</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چه قدر غیبت‌تان طولانی‌ست</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">همه گویا دل‌شان می‌خواهد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">روز دیگر نشود غیبت او</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">باز چون هفته پیش</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">رنگ تكرار بگیرد هرگز</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">دل‌مان می‌خواهد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">كه بیاید مهدی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">ولی آنروز كه آغاسی گفت: شاید این جمعه بیاید شاید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">كاش می گفت چنین: حتماً این جمعه مییاد حتماً</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چشم یعقوب به دیدار عزیزش یوسف</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">بعدِ یك اربعین از سال ولی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">عاقبت روشن و بینا گردید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">چشم‌مان را به جمالت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">آن جمال بی‌ مثالت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">تو خودت روشن كن.</span></p> text/html 2012-06-25T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خانه پدری http://mahzuon.mihanblog.com/post/74 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">خانه پدری</span></p><br><br> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌ مان <span>&nbsp;</span>آخر ِیك كوچه بن‌بست بُوَد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دربِ چوبی و قدیمی كه كُلون هم دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خانه‌ای كاهگلی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند اتاقی دارد همگی خشت و گلی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یك درختِ به و آلوچه و انجیر و درختی انگور</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر منظره ی زیبایی ست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در حیاط خانه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند كبوتر هم هست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گاه گاهی به كبوترها من</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دانه و ارزن و گندم بدهم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لب حوض</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شیر آبی است كه چِك چِك دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند گلدان گلِ شب‌بو هم هست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همگی بر لبِ حوض</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بَه چه تركیب قریبی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بوی شب‌بو و نسیم گل یاس</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه در هم شده است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عطر گل‌ها چه شمیمی دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تویِ ایوانِ همین خانه بُوَد زیلویی</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">در كنارش همه وقت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">قُل قُل آب سماور خبر از چای دهد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با همان قوری و چند لیوانی كه به رویِ همه‌شان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عكسِ یك دختر قرمز‌پوش است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">دخترك روی سرش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>سبدی را دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یك دستش به كمر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;</span>دست دیگر سبدش را دارد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">نوشِ یك چای در این جام بلور</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آن همه از دست ِپدر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لذت و كِیفِ عجیبی دارد.</span></p> text/html 2012-06-24T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati گاه به لحظه‌ها چه سخت دقیق میشوم http://mahzuon.mihanblog.com/post/75 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گاه به لحظه‌ها چه سخت دقیق میشوم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گاه به لحظه‌ها چه سخت دقیق میشوم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آه كه وایِ حسرتم چه بد بلند میشود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">لحظه‌ها، ثانیه‌ها میگذرند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزها مثل هم است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خیلی از آدم‌ها، پیش چشم من و تو</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عكس‌شان تكراری است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روز را در پی شب</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">شب را در پس صبح</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بی‌هدف سر كردیم.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ثمرِ این همه سگ دو زدن آدم‌ها</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با هزار دوز و كلك</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بهرِ یك لقمه نانی‌ست كه خواهند به منزل ببرند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر راحت و آسوده گذشت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چند صباحی از عمر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه كسی می‌داند سهم فرداش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از این زندگی آیا چه بُوَد؟</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چه قدر خوب اگر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رمقی هست به تن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه‌اش صرف <span>&nbsp;</span>محبت بشود.</span></p> text/html 2012-06-21T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati دنیای مادی http://mahzuon.mihanblog.com/post/72 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">دنیای مادی<br></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>یه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>عمریه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ما <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>آدما <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بهم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دیگه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دروغ <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>می‌گیم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>كلاه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>سَر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>هم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>میذاریم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بهم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خیانت می‌كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>به <span>&nbsp;</span>بچه‌ها <span>&nbsp;</span>دروغ می‌گیم می‌خوایم اونا دروغ نگن<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اگر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>خرما <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خورده‌ایم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>منع <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>به <span>&nbsp;&nbsp;</span>خرما<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>می‌كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آخه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ماها<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خیلی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خوبیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>از <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>جنس<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ما <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بهترو نیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بقیه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>، <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>فقط <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ماها <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>می‌تونیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>هر<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>كار<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>وقتی كه دور از همیم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>پشت سر هم بد میگیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وقتی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>كه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>رو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>در <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>رو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>شدیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>همه رو انكار میكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برای<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>یه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>لقمه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>نون<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>حاضریم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>هر كار<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بكنیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دروغ و تهمت كدومه؟ دزدی و غارت میكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>حسّ <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>برادر <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خواهری<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>یه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>داستان<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>قدیمی <span>&nbsp;</span>شد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آخه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>كِی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>باید <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>فقط<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>یاد<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ز <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>قدیمها<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو انتخاب مرد و زن فاكتورای زیادی هست<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span>حتی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>اونجا <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بعضیا <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>فقط <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>به <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>پول فكر میكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>وقتی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>كه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>تو زندگی این آش و این كاسه باشه<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فكر نكنم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>ما <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بتونیم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>مشكلی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>رو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>حل بكنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>محبت <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دروغكی<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>و الله<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>كه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>فایده <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>نداره<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صداقت<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>و<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>رو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>راستی <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>رو <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>الگوی رفتار بكنیم</span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span>آی <span>&nbsp;&nbsp;</span>آدما <span>&nbsp;&nbsp;</span>دست<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بردارید <span>&nbsp;</span>بسه دیگه من با شمام<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>رو<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>خدا<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بیایید <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بهم <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>یه <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>كم<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>محبت<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>بكنیم</span><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">.</span></p> text/html 2012-06-20T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati گذر عمر http://mahzuon.mihanblog.com/post/60 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">گذر عمر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">آنقدر غصّه به دل دارم من</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه اگر مردم یك شهر همه گوش شوند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">بعد هر غُصه كه از من شنوند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">از غم غصه من می‌میرند، ...</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">روزها می‌گذرند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ولی انگار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">ز پایان خبری نیست كه نیست.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عمر، سخت یا آسانش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">راهِ ناهموارش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">راهِ بی‌‌پایانش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">همه‌اش می‌گذرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">زندگی هر روزش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">مثل یك بادِ بهاری گذراست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خوبی زندگی آنست </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كه هر طور باشد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">عاقبت می‌گذرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">من و دل تنهاییم.</span></p> text/html 2012-06-19T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati خاطرات گذشته http://mahzuon.mihanblog.com/post/58 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">خاطرات گذشته</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كاش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">كمی قبل تراز این زمان</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">رو به عقب یاد زِ قدیما كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد روزهای خوب با هم بودن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد سفرها و خوشی‌‌ها كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چشم نبندیم به هر آنچه بود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یه لحظه یاد اون رفیق‌ها كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد سفر رفتنِ ماهِ عسل</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد روزهای خوب تو شیراز كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد عروسیِ ناهید وممد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">چقدر باید چیزهای خوب یاد كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد سفر رفتن به محلات</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد تولدت واسه ی مهدیار</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد روزهای جون تو قالب بودن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">یاد آقا، یاد زن آقا كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">با این همه بهونه قشنگ و خوب و زیبا</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">حیف كه باید از بدی فریاد كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">وقتی شنیدم كه شما با امیر</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پشت سر من چه چیزا كه گفتین</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تنی و ناتنی دیگه واسم مُرد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا کی باید بی‌مهری احساس كنیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پشت سر ما غریبا چی می‌گن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">تا وقتی با بدی باهم تا کنیم</span></p> text/html 2012-06-18T01:32:00+01:00 mahzuon.mihanblog.com Hasan Sadati ظهور فرج http://mahzuon.mihanblog.com/post/59 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">ظهور و فرج</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش شاهد باشیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">لحظه خوب و قشنگ پرواز</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آن دمِ رفتنِ تا اوج و خدا را دیدن</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آنروز كه رنگ رؤیاش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">همه همرنگ امید است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">بزودی برسد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش آن غایب منجی آید</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">با ندایی كه پر از جنس خداست</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آن سیصد و سیزده نفرش</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">زودتر از آنكه كمی دیر شود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">به قیامش برسند</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">حضرت‌ش پای مبارك بنهد بر سرما</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">همه در گفتن لبیك به او</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آنقدر راسخ و محكم باشیم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كه مبادا یك بار </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">همچو اهل كوفه</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">قرنها لعنت و نفرین بشویم</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش روزی برسد</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">همه مردم بتوانند كه در اوج قدم بگذارند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">آنچه رؤیای همه است</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">جمله آیین بشود</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">كاش هر آنچه، دلی می‌خواهد </span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; "><span style="font-size: 28pt; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; " lang="FA">دردم، آن خواسته آیین بشود.</span></p>